วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุม
ชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โดยมี พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และทีมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำ