วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน
ฉลอง 25 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
ก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน คณะมาเซอร์ ครูโรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ร่วมงานฉลองโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี