วันพฤหัสบดีที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิด
งาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) จังหวัดลพบุรี
และเป็นประธานมอบรางวัล สุ จิ ปุ ลิ 4 way to success ให้แก่นักเรียน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงาน
นักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษาฯ