วันอังคารที่่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดบ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 ณ หอประชุมวงศ์วานิช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการ