วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566  นายดุสิทธิ์  คงคาหลวง  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ 

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
และร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา
2565 จังหวัดลพบุรี

นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดลพบุรี

  • นายศุภกร ปัญญาสงค์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  • นางสาวรัตนพร เจิมนำ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  • นางสาวดวงกมล มาคิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
  • นายพงศกร สีวิลัย วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  • นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดลพบุรี

  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์