วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รักษาการ
ในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางอรชร อาจสามารถศิริ และ นางฐิติยา พิมพา
บุคลกรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี