วันเสาร์ที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานศูนย์สอบ พร้อมด้วย 

พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและให้กำลังใจ กรรมการสนามสอบ นักเรียน และตัวแทนศูนย์สอบ ณ สนามสอบ จำนวน 12 สนาม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอหนองม่วง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี