นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567
โดยมี นายไพโรจน์ เริงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กล่าวรายงาน พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และสมาชิกยุวกาชาด
เข้าร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลลพบุรี