วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเป็นนักวิจัยที่แสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ(แห่งที่2) จังหวัดลพบุรี