สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

โครงสร้างบุคลากรในสำนักงาน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลุ่ม/หน่วย

กลุ่ม/หน่วย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ 089-3476692
กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-1275979
กลุ่มนโยบายและแผน 081-2696153
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 081-9945268
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ 081-9945268
กลุ่มนิเทศ ติดตาม 081-8527049
หน่วยตรวจสอบภายใน 089-7440456
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 081-9462664
Untitled Document