สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางเสน่ห์ คีรี
ผ.อ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
saysaneh@hotmail.com
นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
titirat25@hotmail.com

1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
3 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์
4 สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
5 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
6 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
8 จัดระบบการประสาน สนับสนุน และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
9 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
10 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document