สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 00 543


หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document