สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision)“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว3 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้วยกว่า 

 

พันธกิจ (Mission) 

          1.   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้เข้าถึงการศึกษา

          2.   พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          3.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

          4.   ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          5.   ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (Goals)

          1.   ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึงทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย อย่างเต็มศักยภาพ

          2.   ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

          3.   ประชาชนมีทักษะอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  

          4.   ประชาชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

          5.   ประชาชนดำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด (Strategies)

          1.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา

          2.   พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          3.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

          4.   ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ

          5.   ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Untitled Document