พิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563ท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ท่าน และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ท่าน โดยมี นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 พร้อมเลือกสถานที่บรรจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก1.คณิตศาสตร์ 11 อัตรา2.ภาษาไทย 29 อัตรา3.ภาษาอังกฤษ 20 อัตรา4.วิทยาศาสตร์ 10 อัตรา5.ชีววิทยา 1 อัตรา6.สังคมศึกษา 1 อัตรา7.พลศึกษา 4 อัตรา8.ดนตรีไทย 3 อัตรา9.ดนตรีสากล 1 อัตรา10.ศิลปะ 1 อัตรา11.นาฏศิลป์ 2 อัตรา12.คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา13.คหกรรม 1 อัตรา14.ประถมศึกษา 3 อัตรา15.ปฐมวัย 6 อัตรารวมทั้งสิ้น 98 อัตรา

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ปี 2563

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ณ ประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเลือกสถานที่บรรจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประชุมอบรมและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมอบรมและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2554 เป็นต้นไป