สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นายประยุทธ ละม้ายแข
ผ.อ.นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
lamaikhae1960@gmail.com
นางณิชา สุวัจนานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
noon2507pim@gmail.com
นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
icephenixza@gmail.com
นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
I-CHATTY-I@gmail.com

1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2 จัดทำข้อมูลเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอบคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
6 จัดระบบส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล
7 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
8 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document