สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
ผ.อ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
tae2506@hotmail.com
นางอรชร อาจสามารถศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
financial.2508@gmail.com

1 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

Untitled Document