สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ
ผ.อ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
kaeonam9@gmail.com
นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
siriruk07@hotmail.com
นางจารุพรรณ ปลั่งกลาง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางทิพวรรณ ผ่องสุขใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tippawan1045@gmail.com

1 กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายกำหนด
4 ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
5 ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document