สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 ก.ย. 2560


บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้รับสมัครสอบคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแสดงในวันสอบ ให้พร้อม

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document