สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

(ประกาศแก้ไข) เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 21 พ.ย. 2560


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีแก้ไขประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document