สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทีึ่ 2 ปี พ.ศ.2560

วันที่ 01 ธ.ค. 2560


ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยกาหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดาเนินการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ ๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือก ณ อาคารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document