สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันที่ 07 พ.ค. 2562


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งสำเนาหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0405/ว 3073 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง http://gg.gg/dpazg รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document