ผลการรายงานผลข้อมูลโคตรงการผ่านระบบ MES

Continue Readingผลการรายงานผลข้อมูลโคตรงการผ่านระบบ MES

ไตรมาส 3 รายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Continue Readingไตรมาส 3 รายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ไตรมาส 3 รายงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

Continue Readingไตรมาส 3 รายงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

ไตรมาส 3 รายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

Continue Readingไตรมาส 3 รายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

ไตรมาส 3 รายงานโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Readingไตรมาส 3 รายงานโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

Continue Readingรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 รายงานผลโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Readingไตรมาส 2 รายงานผลโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาส 2 รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

Continue Readingไตรมาส 2 รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

ไตรมาส 2 รายงานผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

Continue Readingไตรมาส 2 รายงานผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ไตรมาส 2 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

Continue Readingไตรมาส 2 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.