การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี “

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี “

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

Continue Readingเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

ประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Readingประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเรียนรู้สู่อาชีพและการมีรายได้”

Continue Readingจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเรียนรู้สู่อาชีพและการมีรายได้”

ประชุมวางแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Readingประชุมวางแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

Continue Readingประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Continue Readingลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256

Continue Readingลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256

ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

Continue Readingประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566