เข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingเข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

ประชุมจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

Continue Readingประชุมจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

Continue Readingประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี