คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มบริหารงานบุคคล

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มพัฒนาการศึกษา

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มพัฒนาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มนโยบายและแผน

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ

Continue Readingคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ