ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังนโยบายจาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

27 ม.ค. 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. อ่านเพิ่มเติม

ประธานเปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิช อ่านเพิ่มเติม

ศธจ.ลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกว่าด้วย ความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK)

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม