นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.0 อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.0 อ่านเพิ่มเติม