ประชุม
ใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม

เอกสารแนบ ประกาศ-เพิ่มเติม (10 MB)

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

กศจ.ลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัคร-ศน. (12 MB)2. อ่านเพิ่มเติม

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพ อ่านเพิ่มเติม