ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น.- 16:30 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางมณีรัตนา พิภิตไพจิตร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล โดยการประชุมครั้งนี้มี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กพร.สป. เป็นผู้ชี้แจงการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ