ร่วมประชุมชี้แจงแนวทงการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ สำนักงาน ศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางนิ่มนวล หนูปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
การศึกษา นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
และอ่างทอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทงการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุม