ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ศึกษาธิการทั้ง 6 จังหวัด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และบุคลากร
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เข้าร่วมประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1